Oferta educativa

L’escoleta acull infants entre 4 mesos i 3 anys, en dos grups d’edat: 4-20 mesos i 20-36 mesos.L’equip educatiu està format per tres persones: una educadora referent de cada grup i la tercera fa les funcions de coordinació i de suport.

La ràtio de cada aula depèn de l’edat dels infants matriculats. Com més petits són els infants més baixa és la ràtio. Al grup 4-20 mesos hi pot haver un màxim de 7-9 infants. Al grup 20-36 mesos, un màxim de 12-16 infants.

METODOLOGIA

L’escola pretén individualitzar al màxim la manera de fer per adaptar-se a les necessitats de cada infant i la seva família.

L’equip educatiu entén el joc com la principal manera d’aprendre. Per això durant la jornada cada infant tria quins tipus d’activitat vol realitzar i a quin espai, afavorint la relació entre grans i petits.

Es dóna també molta importància als moments quotidians per afavorir el vincle amb les educadores i, al mateix temps, potenciar l’autonomia.

Es té un especial interès en el desenvolupament emocional dels infants.

HORARI

De les 7:30h a les 16:00h.* Dins aquesta franja horària, cada família tria l’hora d’arribada i recollida.

*L’horari es pot veure reduït depenent de les recomanacions sanitàries del moment, encara que es tendran en compte les necessitats de les famílies.

CALENDARI

El curs escolar comprèn de setembre a juny. La primera setmana de setembre es dedica a la preparació del nou curs per part de les educadores i, per tant, està tancada als infants.

El mes de juliol és voluntari per a les famílies matriculades. El mes d’agost hi haurà un servei d’escola d’estiu s’hi ha quòrum mínim de 10 alumnes.

L’escoleta estarà tancada els dies festius nacionals, de la Comunitat Autònoma i locals. Es fan vacances escolars de Nadal i Pasqua.

QUOTES

Matrícula (anual): 133,06€
Es pot fraccionar en 4 pagaments de 33€

Quota mensual: 190,28€
Es pot fer un descompte en la quota i la matrícula quan les circumstàncies socioeconòmiques de el/la sol·licitant ho precisin, previ informe tècnic dels serveis socials municipals.

Menjador: 4,20€ per dia (menú normal)
3€ per dia (menú bebès)
El menjar s’elabora a la cuina del CEIP Nicolau Calafat.

ESCOLA D'ESTIU

Per al mes de juliol, el preu serà el mateix que en els mesos anteriors. El mes d’agost el preu suposarà un increment de 40€ sobre la quota.

CONTACTE

Si voleu més informació podeu concertar cita prèvia per fer una visita a l’escola.

Escola Infantil Valldemossa Carrer d’Els Valldemossa s/n

Tel.: 971612173
escoletavalldemossa@gmail.com

xarxa escoletes